Mäntlahdenojan perkaus


Tämän perkausprojektin viimeinen osakaskokous pidettiin Mäntlahden Toivolassa 3.8.2015.

Hanke lähti liikkeelle vuonna 2007. Varsinainen ojauoma on hyvässä kunnossa ja vesi siinä on nyt matalalla. Mutta uoma on pusikoitunut ja nämä kannattaisi hoitaa pois vielä nyt kun se on helppoa. Maanomistajien tulee tuoda julki toimitsijamiehille mahdolliset sortumat, rikkoontumiset, ym. puutteet. Pieniä töitä kannattaa tehdä. Mahdollisimman aikaisessa vaiheessa kasvuston korjaaminen pois on helppoa.

Jatkossa toimitsijoina toimivat:

Päätoimitsija: Jorma Kyötikki  040 594 7472   (jorma.kyotikki@luukku.com)

Toimitsijat: Seppo Rokka ja Sulo Ihalainen (varana Heikki Nopanen)

Sihteeri & taloudenhoitaja: Heli Varjakoski   0500 844 547  (helisvk@gmail.com)


Perkausprojektin yhteenveto - tammikuu 2011

Projektin tavoite oli:

 • Ojan perkaus.
 • Peruskuivatuksen turvaaminen
 • Tulvahaittojen vähentäminen
 • Hajakuormituksen vähentäminen
 • Virkistyskäytön lisääminen (altaat)

   Hanke lähti liikkeelle vuonna 2007 ja aikatauluksi arvioitiin 3 vuotta, joten aikataulussa on pysytty

  Hanke sisälsi noin 12 km kunnostettavaa ojaa.

  Ojan kaivutyöt suoritettiin talvella 2009 - 2010

  - Yksi 800 m pätkä jätettiin maanomistajien toiveiden mukaan kaivamatta.

  Kosteikkoja ei toteutettu --> Syynä alavat pellot ja meriveden pinnankorkeuden nousu ylimmillään haittaa veden virtausta ojassa.

  Laskuojien tila oli vedenkulun osalta hankala

  Kasvavaa puustoa oli ojassa paljon

  Kaivuutyön aikana kertynyt kiintoaine saatiin talteen

  Tarvittava kuivavara on 120 cm, jotta peltoalueet voidaan kuivattaa

   Mitä on tehty:

  • Ojat on perattu ja puusto ajettu pois
  • Uoma on levennetty suurimmissa  risteyskohdissa, jolloin kiintoaines laskeutuu virtauksen hidastuessa
  • Ojan reunojen vahingoittamista on vältetty sortumien välttämiseksi

   Korjaustarpeet ja sortumat korjataan keväällä 2011 lumien lähdettyä urakoitsijan toimesta.

   Ojan hoitotöiden osalta on tehtävä suunnitelma miten oja- alueita hoidetaan ettei tilanne pääse muodostumaan hankalaksi

   Ojanperkauksen  hyväksytyistä kuluista on saatu 50 % avustuksina ELY- keskukselta

   Mitä vielä lopullisesti saadaan takaisin palautuksina - ei vielä tiedetä

   Ojanperkausyhtiö osallistuu Rantajoensuun ruoppauksen kustannuksiin, mikä Mäntlahden pohjukan kunnon kannalta oleellista hoitaa kuntoon.

   - Ojan hoidon jatkuvuus on turvattava : kuivatusalueen hyvä kunto merkitsee sitä, että kiinteistöjen arvo säilyy

   Ojan jatkuva, sännöllinen ylläpitohoito olisi pyrittävä suorittamaan, jotta kustannukset eivät karkaa. Säännölliset hoitotoimenpiteet pitävät kustannukset ja vahingot kurissa => kiinteistöjen arvo säilyy.

   Mitä jatkossa:

   • Kosteikkojen osalta tilanne tarkastellaan vielä keväällä 2011
   • Perkausyhtiön aktiivitoiminta ei lopu, vaan kokoonnutaan 2 vuoden päästä tarkastelemaan sen hetkinen tilanne


     Lähtökohtatilanne projektiin lähdettäessä syksyllä 2007:

    Kaakkois-Suomen ELY- keskus on 1.10.2010 myöntänyt peruskuivatusavustuksen Mäntlahdenojan perkausprojektille. Avustusta on myönnetty maatalouden kehittämisrahaston varoista 30.500 € eli 50 % hyväksyttyjen kustannusten määrästä.


    Perattavaksi määritellyt uomat on perattu alkutalven 2010 aikana valitun urakoitsijan toimesta.


    Perkausprojektin taustaa:

    Mäntlahdenojan perkauksen aloituskokous, jossa päätettiin lähteä toteuttamaan hanke, pidettiin 10.12.2007 Toivolassa. Kokouksessa oli läsnä 25 osallistujaa. Edellinen Mäntlahdenojan perkaus on suoritettu vuonna 1989 ja sitä ennen perkaus on tehty 4 kertaa. Eli nyt on kyseessä kuudes perkauskerta.

    Kyseessä ei ole pelkästään kuivaus, vaan myös luonnonsuojelullinen hanke. Hanke on yhteinen, jossa yhteistyötahoina ovat osakaskunta ja metsästysseura. Hankkeeseen on tarvittu lupa Ympäristökeskukselta ja laki, jota hankkeessa noudatetaan, on Vesilaki. Hankkeen käytännön järjestelyt hoitavat toimitsijamiehet.

    Hankkeen tavoite:

    • Ojien perkaus
    • Peruskuivatuksen turvaaminen (Viljelyalueet on taattava)
    • Tulvahaittojen vähentäminen (Meriveden nousu ja talvitulvat)
    • Hajakuormituksen vähentäminen (Lähinnä Typpi- ja Fosforipäästöt)
    • Virkistyskäytön lisääminen (kosteikkojen lisääminen, metsästys, kalastus ja luonnossa liikkuminen).

    Toinen yleinen kokous pidettiin 17.2.2008 Toivolassa, jossa oli läsnä 34 osallistujaa.

    Kolmas yleinen kokous pidettiin 29.6.2010 Toivolassa, jossa oli läsnä 25 osallistujaa.

    ---------------------------------------------------------------------------------

    Ojauomien puuston raivausurakoitsijaksi valittiin tarjousten perusteella Simo Pekonmäki. Osa maanomistajista on suorittanut puuston raivauksen itse.

    Varsinaisen perkaustyön suoritti Kaivu ja kuljetus V. Takala & kumpp

    Ojanperkaushankkeen kustannukset ovat maanomistajien maksettavia, mutta hankkeeseen on anottu merkittäviä avustuksia.

    Perattavien uomien pituus on yhteensä 12242 m.

    Työ ajoitettiin ajalle 1.1.2009 - 30.3.2010 ja viimeistely- sekä korjaustyöt tehdään kesällä 2010.

    Työhön sisältyi kaivumaiden levitys peltoalueilla ja muotoilu metsäalueilla. Kaivupuoli määräytyi edellisen perkauksen vastapuolille.

    Erillistä kaivumaiden läjityspaikkaa ei tarvittu, isommat kivet kasattiin sopivaan läjityspaikkaan. Juurakot kasattiin tai haudattiin maanomistajan toiveiden mukaan.

    Perkausyhtiölle kuulumattomat ojarummut kustantaa kyseinen maanomistaja.

     

    Projektivastuulliset:

    Päätoimitsija: Heimo Rikkinen

    Toimitsijamiehet: Markku Joensuu, Arto Tauria, Risto Muurman, Arto Espo ja Antero Soranta.

    Varalla: Seppo Rokka, Heikki Nopanen, Jouko Sahala ja Sulo Ihalainen

    Projektin sihteeri: Pekka Nikunen

    Projektin taloudenhoitaja: Sinikka Nikunen

    Projektin suunnittelija: Pete Kinnunen, Mittakolmio Oy

     

    Kysymykset projektista: Heimo Rikkinen   05- 345 9725 tai 0400 151 123

                                                           tai sähköpostilla heimo.rikkinen@kymp.net